SPOLEÈNOST   INFORMACE A KONTAKT

Webstyle produced NavBar
Homepage
O nás
Výroba a produkty
Ostatní činnosti
Free Java Web Button
Jestliže vidíte tuto zprávu místo tlaèítek, pak je vypnuta Java.
PRAHA
LYSÁ NAD LABEM
INFORMACE
 

Èeský výrobce zaøízení na zpracování ocelových výztuží do železobetonových konstrukcí a speciálních zaøízení na zpracování drátu a plechu.

Spoleènost vznikla v roce 1991 a v roce 1993 pøevzala Výzkumný ústav mechanizace ve stavebnictví, který mìl v tomto oboru víc než tøicetiletou tradici.

Sídlo spoleènosti je v Praze.
Výrobní èinnost je soustøedìna do Lysé nad Labem ve vzdálenosti cca. 50 km od Prahy. Mimo vlastní výrobu nabízíme volnou výrobní kapacitu v oblasti zámeènických a elektromontážních prací, volné výrobní, skladovací a kanceláøské prostory.

V Praze nabízíme volné klimatizované kanceláøské prostory.Kontakt :
unica technologies a.s.
Novodvorská 803/82
142 00 Praha 4
ÈESKÁ REPUBLIKAtel.:

++420 241 009 111 - èesky
++420 241 009 103 - èesky
++420 241 009 104 - nìmecky, anglicky
fax :++420 241 009 151


Elektronická pošta :

unica-tech@seznam.cz
Webové stránky: www.unica-technologies.cz